Site Overlay

Yhtiöjärjestys

PATENTTI JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1
Kaupparekisterijärjestelmä 25.05.2020
Y-tunnus: 01*****-1

KOPIO ALKUPERÄISESTÄ ( KUVITTEELLINEN )

YHTIÖJÄRJESTYS

Yritys- ja yhteisötunnus: 01*****-1
Kaupparekisterinumero: 000.000

Yhtiö: Asunto Oy Valovoima Demo

Käsittelevä toimisto: Hyvinkään maistraatti
PL 73 (Urakankatu 1)
05801 Hyvinkää, puh. 071 87 30151

Jäljennöksen sisältö:
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 12.09.2011
Voimassaoloaika 12.09.2011 –

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993. Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

ASUNTO OY VALOVOIMA DEMO

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Valovoima Demo ja kotipaikka Kylä.

2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kylän kaupungin 6. kaupunginosan korttelissa n:0 1*** tonttia nro 1 sekä sillä olevaa kolmea (3) asuinrakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet varattu osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.

3 § Osakepääoma
Yhtiön osakepääoma on viisikymmentäkolmetuhattakahdeksansataakaksikymmentä euroa ja neljätoista senttiä ( 50 820,14e ) jaettuna kahteentuhanteen 2,000 kahdenkymmenenkuuden euron yhdeksänkymmenen sentin ( 26,91 euron ) nimellisarvoiseen osakkeeseen. Nimellisarvo ei ole tarkka arvo.

4 § Huoneistoselitelmä
Osakkeet tuottavat oikeuden hallita asuinhuoneistoja yhtiön talossa seuraavasti

Talo Huon.nro Huoneluku ja käyttötarkoitus jos muu kuin asunto Huoneiston pinta-ala Osakenro. Osakkeiden lukumäärä
A 1 2h+k 57,5 1-122 122
2 2h+k 57,5 123-243 121
3 2h+k 57,5 244-364 121
4 3h+k 80,5 365-516 152
5 3h+k 80,5 517-668 152
B 6 2h+k 57,5 669-790 122
7 2h+k 57,5 791-911 121
8 2h+k 57,5 912-1032 121
9 3h+k 80,5 1033-1184 152
10 3h+k 80,5 1185-1336 152
C 11 2h+k 57,5 1337-1458 122
12 1h+k 34,5 1459-1544 86
13 3h+k 80,5 1545-1696 152
14 3h+k 80,5 1697-1848 152
15 3h+k 80,5 1849-2000 152

Yhtiön välittömään hallintaan jäävät:
Taloustila 142 m2. Taloustila käsittää saunan, pesuhuoneen, 2 pukuhuonetta, pesutilan, kuivaushuoneen, ulkoiluvälinevaraston, kylmäkellari, kattilahuoneen yhteiskäyttöön, sekä jokaista huoneistoa kohden varastokomeron. Puhelin- ja sähköpääkeskustila luovutetaan vastaavien laitosten käyttöön.

5 §
Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista suoritettavan vastikkeen huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden lukumäärän suhteessa. Vastikkeen maksuajan ja -tavan määrää hallitus. Vedestä suoritetaan eri korvaus, jonka suuruuden, maksuajan ja maksutavan määrää hallitus, käyttäen perusteena huoneistoissa asuvien henkilöitten lukumäärää.

Huoneistossa kuluttamansa sähkön maksaa kukin osakkeenomistaja suoraan sähköntoimittajalle tekemänsä sähkösopimuksen mukaisesti.

6 § Lainaosuus
Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle huoneistojen osakelukumäärän osuuden yhtiön lainoista, jotka aiheutuvat yhtiön rakennusaikaisista ja muista sellaisista pitkäaikaisista menoista, jotka on otettu laajuudeltaan ja kustannuksiltaan rakentamiseen verrattavissa olevaa korjausta tai perusparantamisesta varten.

Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksattaessa on tarkoitettu.

Lainaosuudet on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomanlisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja osasuorituksella lyhentäessä maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutena ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä ensimmäisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuneista menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan vastike siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

7 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi päättyä vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Hallituksen toiminta
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä. Asia ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja yhden hallituksen siihen valitseman jäsenen tai isännöitsijän allekirjoitettava.

9 § Isännöitsijä
Yhtiöllä on hallituksen nimittämä isännöitsijä, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Isännöitsijä ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana.

Isännöitsijälle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

10 § Toiminimen kirjoittaminen
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

11 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai toiminnantarkastajan sijainen. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi, ja heidän tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12 § Tilikausi
Yhtiön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta toimitettava tilintarkastajille.

13 § Yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun tilintarkastaja, toiminnantarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella.

Kokouskutsujen toimittamisen tulee tapahtua aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

15 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus tai toiminnankertomus;
päätettävä;
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle;
6. talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien palkkiosta
8. esitettävä hallituksen selvitys kunnossapitotarpeesta seuraavan viiden vuoden aikana sekä suoritetuista huomattavista kunnossapito ja muutostöistä ja niiden tekoajatkohdat.
valittava:
9. hallituksen jäsenet ja varajäsen sekä
10. tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastajan sijainen

16 § Yhtiökokousmenettely
Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Poissaolevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää äänivaltaansa asiamiehen välityksellä. Kukaan ei saa kuitenkaan äänestää enemmällä kuin viidenneksellä (1/5) kokouksessa edustettujen osakkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Asia ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai laissa muutoin ole toisin määrätty, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaaleissa katsotaan kuitenkin valituksi ne, jotka saavat eniten ääniä. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulee vain, jos saa yli puolet annetuista äänistä.

Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

TOIMINIMIHISTORIA:
1.5.2020 – Asunto Oy Valovoima Demo

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostama asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

Scroll Up